Рим пардалари бу – пардаларнинг яна бир кўринишидир. Улар бир текис мато варағи бўлиб, ушбу парда кўтарилганда унинг ичига ўрнатилган кўндаланг чизиқлар туфайли тўлқинли текис бурмаларга тўпланади

Yagona natijani ko'rsatish